کاهش قیمت نفت اقتصاد اقلیم کردستان را با خطر جدی روبرو نموده است

به گزارش آوای وحش، خبرنگاران، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: با گسترش ویروس همە گیر کرونا، اقتصاد دنیا متحمل زیان های هنگفتی شدە است. متعاقب شیوه ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت و همچنین توقف تجارت و تولیدات داخلی کشورها سبب بروز بحران مالی بە ویژە برای مناطقی شدە است کە وابستگی کامل بە درآمدهای نفتی دارند.

کاهش قیمت نفت اقتصاد اقلیم کردستان را با خطر جدی روبرو نموده است

این کاهش درآمدها و بە تبع آن گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی و ورشکستگی های سنگین صنایع در آیندە نزدیک چشم انداز خوبی را برای اقتصاد دنیای متصور نیست.

در این میان اقتصادهای نوپای مناطق نیمە مستقل و وابستە بە نفت همچون اقلیم کردستان عراق دچار زیان های جبران ناپذیر و فلج نمایندە ای شدە است. برای اطلاع بیشتر از شرایط مالی اقلیم کردستان عراق بعد از گسترش کرونا و کاهش درآمدهای نفتی آوای وحش، با کاروان گزنەایی نمایندە و عضو کمیسیون منابع طبیعی مجلس اقلیم کردستان عراق گفتگویی انجام دادە کە در ذیل مشروح آن می آید؛

*گسترش ویروس کرونا در اقلیم کردستان عراق تا چە اندازە بر اقتصاد نوپای این منطقە تأثیر گذاشتە است؟

اقلیم کردستان نیز مانند همە مناطق دنیا کە مورد گزند این ویروس قرار گرفتند، از قاعدە زیان سخت مالی مستثنا نبودە است. اقلیم کردستان برای جلوگیری از گسترش این ویروس و بحرانی تر نشدن اوضاع اقدامات پیشگیرانە از جملە قرنطینە عمومی، مسدود کردنی مرزها و بازارچەهای مرزی، بستن مراکز آموزش، تجاری، تولیدی و صنعتی و همچنین محدودیت شدید تردد داخل شهری و بین استانی را اجرا کرد و همین مسئلە سبب کاهش شدید درآمدهای داخلی و توقف کسب و کار و ضربە شدید بە اقتصاد این منطقە شد. توقف تجارت های مرزی و کاهش درآمد نفت هم از سوی دیگر تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد اقلیم کردستان داشتە است.

*زیان های واردە بە بخش صادرات و واردات کالا برای اقلیم کردستان در این روزهای گسترش کرونا را چگونە ارزیابی می کنید؟

بدون شک برای منطقەای مانند اقلیم کردستان کە حجم زیادی از مایحتاج روزانە خود را به وسیله واردات تأمین می نماید و بخش زیادی از درآمد ما به وسیله مبادلات مرزی و صادرات نفت است، توقف این فعالیت ها و مسدود و محدود بودن فعالیت های صادرات و واردات ضربە سنگینی خواهد بود. اما بعد از کنترل کرونا و بازگشت بە جریان عادی زندگی، حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق و شاید همە دنیا هم، باید خود را برای یک بحران سخت روانی و مالی آمادە نمایند، چون در حال حاضر همە مبادلات تجاری متوقف یا محدود شدە اند و حتی می توان گفت کە در ایستگاه سقوط ایستادە اند.

*بە گفتە کارشناسان مالی بعد از عبور از مرحلە کرونا و کنترل این ویروس، علاوە بر آسیب های دیگر، موج وسیعی از بیکاری و فقر بیشتر نقاط دنیا را فراخواهد گرفت، پیش بینی شما در خصوص شرایط اقلیم کردستان عراق بعد از عبور از مرحلە کرونا چیست؟

بیکاری از فلج شدن اقتصاد نشأت می گیرد. مالی کە بە علت کرونا با خطر جدی مواجە است در آیندە نه چندان دور شمار زیادی بیکار خواهد داشت. بدون شک اگر نتوانیم هرچە سریع تر از وخامت بیشتر اوضاع مالی اقلیم کردستان جلوگیری کنیم. شمار بیشتری بیکار بر جامعە بیکاران اقلیم اضافە می گردد و این وضع برای همە عراق فاجعەبار خواهد بود.

*بعد از اپک پلاس مقرر گشت اقلیم کردستان 23 درصد از مقدار تولیدات نفتی خود یعنی 103 هزار بشکە نفت روزانە را کاهش دهد. این کاهش تولیدات نفت چە مقدار بر درآمد اقلیم کردستان تأثیرگذار است؟

در روزهای گذشتە اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر این کاهش تولیدات توافق کردەاند. اقتصاد اقلیم کردستان وابستە بە نفت است و این کاهش تولیدات و بە تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، بروز مسائل جدیدی برای اقلیم رقم خواهد زد. اما راه چاره منطقی و مؤثر در این شرایط سخت مالی این است کە اقلیم کردستان با دولت بغداد بە توافق برسد کە این 103 هزار بشکە نفت در روز از سهم 250 هزار بشکە نفتی کم گردد کە سهم دولت مرکزی از نفت اقلیم است نە از سهم اقلیم.

اگرچە در نهایت هر کاهش درآمد بر همە عراق و بر اقلیم هم تأثیر منفی دارد. اما راه چاره مؤثر در این شرایط نشستن بر سر میز مذاکرە و رسیدن بە توافقی منطقی است.

*کارشناسان مسائل مالی و سیاسی عراق بر این باورند کە آسیب های کرونا و کاهش شدید قیمت نفت می تواند با ضربەهای سنگین، اقتصاد اقلیم کردستان عراق را پیش از همە اقتصادهای منطقە در هم بکوبد، ارزیابی شما بە عنوان یک کارشناس مالی از این موضوع چیست؟

تأثیرات مالی این دو مقولە ای کە بیان شد سخت خواهند بود و ترکش های آن همە خاورمیانە و بیشتر کشورهای دنیا را خواهد گرفت، شکی نیست کە اقلیم کردستان هم متأثر می گردد.

اما در خصوص سقوط و در هم کوبیدە شدن مالی نظر متفاوتی دارم. بە اعتقاد من تأثیرات و زیان ها نسبی خواهد بود. هیچ سیستم مالی در دنیا از کرونا و کاهش قیمت نفت حتی منفی هم، سقوط نخواهد کرد.

اما روزهای سخت و بە پرتگاه ورشکستی و سقوط نزدیک شدن برای برخی کشورها و مناطق دور از انتظار نیست. اقلیم کردستان هم بخشی از این بحران های سخت و جانکاه خواهد بود. اما سقوط نمی نماید. باید حکومت اقلیم کردستان عراق از این بحران ها درس بگیرد و در نحوە ادارە اقلیم شیوە جدیدی را دنبال کند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 30 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: wildbuzz.ir شناسه مطلب: 283

به "کاهش قیمت نفت اقتصاد اقلیم کردستان را با خطر جدی روبرو نموده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش قیمت نفت اقتصاد اقلیم کردستان را با خطر جدی روبرو نموده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید